دل، این دل تنگ، زیر این چرخ کبود

یک عمر دهان جز به شکایت نگشود

آرامش تسبیح شما بر هم خورد

شرمنده‌ام ای درخت! ای گل! ای رود!میلاد عرفان‌پور