گوینده، پاورپوینت، تپق، آب، سمینار

حضّار، تصاویر ِ خفن، خواب، سمینار


خمیازۀ پی‌درپی و پاییدنِ ساعت

نسکافه و آبمیوه و صد گونه صناعت


Input: سخن‌های بسی نغز که گفتند

Output: دهن‌درّۀ حضّار که «مُفتند»


اسلاید، سخن‌رانی، اسلاید، سخن‌را…

سنگین کرد افکار ِ مهم دیدۀ من رابا کیفِ پُر از هدیه شدم جانب خانه

«مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه»
سیدعلی میرافضلی