«پس از قیام سی تیر ١٣٣١، آیه‌الله کاشانی تصمیم به تشکیل کنگرۀ اتحاد اسلامی گرفت. هدف آیه‌الله کاشانی افزون بر رفع سیطرۀ استعمار از کشورهای اسلامی، ایجاد زمینه‌ای مناسب برای مبادلات فرهنگی، علمی و اقتصادی میان مسلمانان بود. وی معتقد بود اتحاد و اتفاق کشورهای اسلامی از مراکش گرفته تا اندونزی باعث ایجاد قطبی جدید و قدرت‌مند در بین اقطاب شرق و غرب خواهد شد…


البته باید گفت آیه‌الله کاشانی در محاسباتش برای تشکیل کنگرۀ اتحاد اسلامی در تهران به اشتباه افتاده بود. وی گمان می‌کرد دکتر مصدق به پاس خدماتش در جریان قیام سی‌ام تیر ١٣٣١، هزینۀ تشکیل کنگرۀ اسلامی را پرداخت خواهد کرد، ولی با وجود توصیۀ اطرافیان، مصدق تقبل هزینۀ طرح را نوعی پرداخت حق‌السکوت تلقی کرد و زیر بار آن نرفت. از این رو، طرح کنگرۀ اتحاد اسلامی ناتمام ماند.»[زندگانی سیاسی آیه‌الله کاشانی، مسلم تهوری، بوستان کتاب، صص١١١-١١٢]