«اکثر آدمها خدا را فراموش می‌کنند. حتی در عبادتهایشان و در دعاهایشان هم خدا را نمی‌بینند. خواسته‌ها و نیازهای خودشان را می‌بینند. از خدا فقط همین قدر می‌دانند که آنها را آفریده و آن‌قدر قدرت دارد که خواسته‌هایشان را برآورده کند…»[لبخند مسیح، سارا عرفانی، سوره مهر، ص١١٠]