«بعضی از آدمها، نه مطالعۀ درست و حسابی دارند و نه حرفهای تازه را می‌فهمند؛ اما در دیدارهای دوستانه، شکهای اعتقادی را مثل ویروس به جان دیگران می‌اندازند.

این آدمها هنری جز آشفته کردن ندارند. مراقبشان باش!»


[رنج آدم شدن؛ در احوال دینداری و دنیای امروز، سیدمحمد سادات‌اخوی، نشر بین‌الملل، ص۷]