از تو می‌پرسند؛

شبِ اولِ قبـر؛

جوانی ِ خود را چه‌گونه گذراندی؟