“مرکزیت (سازمان مجاهدین خلق) افزون بر تصفیه‌ی خونین مخالفان تغییر ایدئولوژی در درون سازمان، به درگیری قلمی با دیگر گروه‌ها دست زد که ازجمله، پخش نامه‌ی مجتبی طالقانی به پدرش بود. سازمان برای به دست آوردن آبروی از دست‌رفته و پوشانیدن رسوایی خود، وی را بر آن داشت تا در نامه‌ای به پدرش پذیرش ایدئولوژی الحادی سازمان را اعلام دارد تا در میان مردم این گونه وانمود گردد که چون پسر آیت‌الله طالقانی به اسلام پشت کرده و راه سازمان را پذیرفته است، بنابراین در درستی راه سازمان تردیدی وجود ندارد!!”[منافقین خلق، مهدی حق‌بین، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۵۹]