هرچه کُنی بُکن، مَـکُـن ترکِ من ای نگار من

هرچه بَـری ببـَر، مَبَـر سنگدلی به کار من


هرچه هِلی بـهــِل، مَهــِل پرده به روی چون قمــر

هرچه دَری بــِدَر، مَـدر پردۀ اعتبـار من


هرچه دَهی بده، مَده زلف به باد، ای صنم

هرچه نهی بنـه، مَنـِه دام به رهگذار من


هر چه بُری بــِبُــر، مَبُــر رشتۀ الفتِ مرا

هرچه کَنی بــِکَن، مَـکَن خانۀ‌ اختیار من


هرچه رَوی بُـرو، مَـرو راهِ خلافِ دوستی

هرچه زَنی بــِزَن، مَـزَن طعنه به روزگار من
شوریـدۀ شیــرازی