“در ۲۸ مارس [۱۹۹۰] مأموران انگلستان به محموله‌هایی از تجهیزات «کریتون» دست یافتند که در انفجارهای هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند… عراق قصد داشت از آن‌ها علیه ایران استفاده کند. مدیر اطلاعات عراق، سپهبد صابـر، به من گفت: «[امام] خمینی[ره] رهبر باهوش و شجاعی است، زیرا در موقعیت مناسبی جنگ را متوقف کرد. به خدا سوگند ما ایران را با بمب‌های اتمی مورد حمله قرار می‌دادیم. اما رهبری ایران از طریق موافقت با قطعنامۀ ۵۹۸ پشت ما را شکست.»”[اشغال و مدال، سرهنگ صبار اللامی و سروان ستار سعد، سورۀ مهر، ص۴۶]