“از: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور

به: شهربانی کشور (ادارۀ اطلاعات)

موضوع: استفادۀ دانشجویان دختر از چادر

تاریخ: ۲۵۳۵/۷/۲۱

شماره: ۱۲۴-۱-۱۵۴

 

 

اوایل سال تحصیلی جاری تعداد زیادی از دانشجویان دختر (به ویژه سال اول) با چادر به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی رفت و آمد می‌نمایند. چون موضوع قابل توجه به نظر می‌رسد، لذا خواهشمند است دستور فرمایند در مورد ادامۀ این وضع و با جلوگیری از ورود آنان به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نظریه اعلام دارند.

 

رئیس شهربانی کشور – سپهبد صمدیانپور

 

 

به معاون مدیرکل حزب [رستاخیز] اطلاع [داده] شود که اصول و مبادی صحیح مذهب [!] باید به وسیلۀ دانشجویان حزب، تقویت و نسبت به خرافات مبارزه شود [!] با مسخره کردن و هو کردن کلاغ سیاه و نظایر آن کاری کنند که نتوانند با چادر بیایند یا چادر را از سر بردارند. [دستخط نصیری]

 

اوامر به آقای مهدوی قائم مقام دبیرکل حزب ابلاغ شد. به شهربانی کشور جواب داده شود در این مورد قرار است از طرف حزب رستاخیز ملت ایران، اقدامات لازم صورت گیرد. ادارات یکم و چهارم نیز در جریان قرار گیرند. [دستخط و امضای ثابتی] ۳۵/۷/۲۷″

 

 

 

 

[بدون شرح به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ص۳۶۱]