گهی باشد که کار ناخدائی می‌کند طوفان

که از طغیانِ موجی کشتی‌ام بر ساحل افتاده‌ست

محمد اقبال لاهوری