بالای او مرا به بلا کرد مبتلا

یعنی بلا نتیجۀ بالای او بوَد
میرزا عباس فروغی بسطامی