ساقیا می ده که آخر گنبد نیلوفری

ارغوانی رنگ ما را زعفرانی می‌کند

 

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی