گر به جنّت همنشین با ابلهان باید شدن

کاش دوزخ را خدا یکجا مقام من کند

 

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی