عاشقی کز خون دل جام شرابش می‌دهند

چشم تر

             اشک روان

                            حال خرابش می‌دهند

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی