پرتو ِ روی تو آتش به دلم زد وقتی

که به پیرامُن ِ شمع این‌همه پروانه نبود

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی