هر دل که شد نشانۀ آن تیر ِ دلنشین

فردای محشر از همه صاحب‌نشان‌تر است

 

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی