مریض ِ شوق، کی اندیشۀ دوا دارد

شهیدِ عشق، کجا فکر خون‌بها دارد

 

من و صراحی ِ می بعد از این و نغمۀ نی

که هم‌نشینی صافی‌دلان صفا دارد

 

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی