سید عطاءالله مهاجرانی:

«حکومت پیامبر (ص) نه بر اساس وحی، که براساس رأی مردم بود. حضرت علی(ع) هم هیچ‌گاه نگفته که من از طرف خدا منصوب شده‌ام.» (روزنامۀ همبستگی، 82/5/4، ص 2 )