گرچه‌ از گونهٔ ژانر وحشت بود ولی فیلم‌نامه‌ای ادیبانه و شاعرانه داشت. قصه‌شم لوس و بی‌معنی بود.