برای دغدغه‌های رخشان بنی‌اعتماد احترام قائل هستم؛ ولی از فیلماش خوش‌م نمی‌آد. با هم‌سرم برای دیدنِ زیر سقف دودی هم‌راه شدم؛ و البته از هم‌صحبتی و هم‌راهی‌ش لذت بردم؛ اما از فیلم نه. بدبختی‌های جامعه رو که خودمون داریم روزمره می‌بینیم؛ دیگه دیدن‌ش فیلم نمی‌خواد!