عزت‌الله سحابی:

«لیبرال بودن را من خیلی قبول ندارم. با معیارهای امروز که در دنیا هست بنده لیبرال نیستم، بنده سوسیال دموکراتم.»

(ماه‌نامۀ ایران فردا، فروردین ۱۳۷۶، ص۳۴)