“یکی از مختصات ایران در اوائل انقلاب «غیرقابل‌پیش‌بینی»‌ بودن رفتار آن بود. بتدریج، رفتارهای ایران «پیش‌بینی‌پذیر»‌ شد و برای آن «فرمول» یافتند. وقتی رفتار پیش‌بینی‌پذیر شود، می‌توان آن را شناخت و برایش «سناریو» طراحی کرد.”

 

 

 

[از: کانال عبدالله شهبازی]