سخت غرق در مطالعهٔ کتابی هستم که ریحانه (یه‌سال و هشت‌ماهه) بدو بدو خودشو می‌اندازه تو بغلم. شاکی داد می‌زنم که نکن.

با خنده به کتاب اشاره می‌کنه و با عشوهٔ دخترکانه می‌گه: توی کتاب نبشته تنبلی کار زیشته!

 

خنده‌م گرفت.

خودشم ریسه می‌ره از خنده!