میرحسین موسوی، ۱۳۸۸/۲/۱۷:

«در مورد سخنرانی‌هایی که منجر به تخریب دیگران شود مخالفم و اعتقاد دارم که باید احترام دولت را نگه داشت.»(+)میرحسین موسوی، ۱۳۸۸/۲/۲۵:

«دولت دروغ‌گو نمی‌تواند اپیدمی دروغ را برطرف کند.»(+)