دو روز نخوندمت؛ چاهارصـد و چاهار تا مطلب تو گودرت شیـر کردی. جدی‌جدی همۀ اینـا رو خودت خونـدی؟؟!