اولین‌باره که از استرس و شدت فشار کار خون‌دماغ شده‌م.