از دو سال و اندی پیش که وظیفه و شرح کار و اشتغالم تغییراتی کرد تا امروز و همچنان نو به نو پوست می‌ترکانم؛ پوست می‌اندازم؛ و پوست‌کلفت‌تر می‌شوم.

دو سال بر من گذشته است ولی خدا می‌داند به‌قدر چندین سال تجربه‌دار شده‌ام؛ پیرتر شده‌ام.

دو سال پیش، از چه دردسرها که بیم‌ها داشتم؛ اما هم‌اکنون خودم برای خیلی‌ها دردسرم!

 

 

و ما توفیقی إِلّا باللّه.

علیه توکّلتُ.

و إِلیه أُنیب.