حدود دو ساعت مصاحبۀ مجلۀ خیمه با آیت‌الله سید کمال حیدری رو دیدم. تحت تأثیر بیان و استدلال و منطق‌شون واقع شدم. هم‌چه اندیشه‌ورزی و خردگرایی رو نمی‌شه با بیانیه و تکفیر به محاق برد. رغبت پیدا کردم بیش‌تر با آراء و نظرات‌شون آشنا بشم.