عاشقِ گُل دروغ می‌گوید

که تحمل نمی‌کند خارَش

 

 


 


سعدی