«برای ثابت کردن ولایت مطلقۀ فقیه، راههایی پیموده شده و روشهایی به کار گرفته شده که در این مقال مهم‌ترینها پژوهش خواهد شد:


۱- روایات.

۲- اجماع.

۳- عموم و اطلاق. روایاتی که فقه امامی در آنها به جای قاضیان قرار داده شده‌اند.

۴- ولایت حسبه.

۵- عقل.»


(+ مقالۀ «ولایت مطلقۀ فقیه»، تألیف و تحقیق از: سیداحمد حسینی، فصل‌نامۀ فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شمارۀ ۲۱و۲۲، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱-۱۱۳)