آیـۀ یأس، «بسم الله» ندارد؛ و تو که یک‌بنـد آیـۀ یأس بلغور می‌کنی میانه‌ای با نـور نداری.

 

خودمونی بگم؟

 

این‌قدر آیـۀ یأس دود نکن؛ واسه قلب‌ت ضرر داره! اصـن خودت به جهنم، ما رو هم خفه کردی یارو!