روزنامۀ ایران: چرا ایران از حزب جمعیت اسلامی و ربانی و احمد شاه مسعود حمایت کرد، این در حالی بود که خون هزاران نفر از شیعیان و شهید مزاری به دست اینها آغشته شده است.


محمدرضا فرقانی(١): وقتی جنگی میان دو طیف ایجاد می‌شود و هر طرف از همه امکانات نظامی خود برای کسب پیروزی بر دشمن خود استفاده می‌کند، مهم این است که ما نبایستی بگذاریم نزاع و جنگی میان دو گروهی که به ایران نزدیک است رخ دهد، اما وقتی جنگی ایجاد شد در آن جنگ حلوا پخش نمی‌کنند اینکه حزب جمعیت اسلامی به رهبری ربانی و مسعود که حاکمیت را در دست داشت اقدامات نامناسبی علیه حزب وحدت اسلامی شهید مزاری انجام داده هیچ شکی نیست. از طرفی دیگر اقدامات حزب وحدت اسلامی هم در قتل اعضای گروه جمعیت اسلامی توجیه‌پذیر نبود. البته بیان این مطالب شما از هر دو حزب مطرح است که هر دو گروه همدیگر را متهم به آغاز جنگ و انجام قتل‌های گسترده علیه یکدیگر کرده‌اند…
١- «محمدرضا فرقانی» در سال ١٣۶٢ در بخش خارجی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مسؤولیت امور افغانستان و پاکستان را به عهده داشت. از سال ١٣۶٩ کارشناس ویژۀ میز افغانستان در وزارت امور خارجه گردید. در ١٣٧١ به عنوان دبیر سوم سفارت ایران در پاکستان، مسؤولیت امور افغانستان را به عهده گرفت. مدتی بعد، نفر دوم سفارت ایران در کابل شد. در ١٣٧٩ به عنوان نفر دوم سفارت ایران در تاجیکستان، علاوه بر تاجیکستان، به مسائل مربوط به افغانستان نیز می‌پرداخت. از سال ١٣٨۵ تا ١٣٨٩ سفیر ایران در ترکمنستان بوده. و هم‌اکنون مدیرکل بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری است.


(+ ویژه‌نامۀ «رمز عبور ۴» روزنامۀ ایران، شهریور ١٣٨٩، ص۶٨)