– استانداردهای قدرت آلمان شبیـه ایرانه؟

– نه! استانداردهای قدرت ایرانه که شبیـه آلمانه.