من و تو می‌شود آیا که مال ِ هم باشیم؟

نه مال هم.. که فقط احتمال ِ هم باشیم؟

بریز قهوۀ خود را درون فنجانم

بیا به هـر کلکی توی فال ِ هم باشیم!

به بال خود نتوانسته‌ایم  پَربزنیم

از این به بعد بیا تا که بال ِ هم باشیم

بدون ِ دست ِ  تو  تهـران برای من قطب است

بپیچ دور ِ تنم دست، شال ِ هم باشیم

پُر است ذهن من امسال، از جدایی و رنج

بیا که خاطرۀ پارسال ِ هم باشیم!

نگو در عشق ِ میان ِ من و تو سیب کم است

اگر که سیب نشد پرتقال ِ هم باشیم!!

اگر که قسمت ِ ما به وصال ختم نشد

نرو! بمان که اقلاً وبال ِ هم باشیم!!!

                                                              علی پرسا