خرّم آن روز کزین مرحله بربندم بار
وز سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم