ای تو اون روح‌ت! که حالی‌ت نیس باید آبی و قرمزو جای خودش ببندی!