حیدر رحیم‌پور ازغدی:


«…گفتم که در آغاز نهضت، با یک نامۀ مرحوم کاشانی و سخنرانی شیخ محمود حلبی، خراسان دگرگون شد و طاغوتی که انگلستان به مدت ٢٠٠ سال آفریده بود چون یخی آب گردید و در ٣٠ تیر [١٣٣١ ش؛ قبولِ استعفای مصدق و نصب قوام‌السلطنه توسط محمدرضا شاه] هم طرح کودتای سرد و خطرناک غرب با حرکتی به آن سادگی نقش بر آب گردید. لیکن از فردای سقوط قوام به جای اینکه روشنفکران بی‌فکر و دین‌نمایان بی‌دین، حرکت تاریخی، زیبا و موفق آقای کاشانی را سرمایۀ وحدت قرار دهند، آنچنان بر فاصله‌ها افزودند که صلح گروه‌های سیاسی با یکدیگر، از صلح با دشمن دشوارتر گردید زیرا هنوز مرکّب نامۀ کاشانی خشک نشده بود که روزنامۀ شورش، ارگان تندروی جبهۀ ملی، که خط‌دهندۀ آن دکتر حسین فاطمی بود، کاریکاتوری را از کاشانی ِ پیشگام، در حال معاشقه با دالس کثیف نشر داده بود…»(از انجمن پیروان قرآن تا انجمن حجتیه، گفتگو با حیدر رحیم‌پور ازغدی، نشر طرح فردا، صص۴٢-۴٣)