حجت‌الاسلام دکتر رسول جعفریان:


«…توجه به این‌که کدام حرکت در دورۀ بعدی، ادامۀ کدامین جنبش یا سازمان از دورۀ پیشین است، بسیار اهمیت دارد. برای نمونه، جبهۀ ملی در فاصلۀ سالهای ١٣٢٧ تا ١٣٣٢ ش  فعال است. بعدها در سال ١٣۴٠ ش  از درون آن، نهضت آزادی درمی‌آید. سپس از درون نهضت آزادی، سازمان مجاهدین (منافقین) بیرون می‌زند و در سال ١٣۵۴ ش  سازمان پیکار دقیقاً در درون سازمان مجاهدین شکل می‌گیرد. درک این تطوّر بسیار اهمیت دارد.»[بازخوانی نهضت مشروطیت، رسول جعفریان، نشر مطهر، ص٢٣]