حرفی که بی اسم ِ گوینده‌ش غلطه، با اسم ِ گوینده‌ش درست نمی‌شه.