فاحشه گفت:

خدای من مُرده. تو برو خود را باش؛ خدای تو نمیرد.