چون میسر نیست با من کام او

عشق‌بازی می‌کنم با نام او