“… [امروز] سرما، به آفتابِ بعد از ظهر ِ مسکو زور می‌گوید.”


[سفر به روسیۀ ۹۳، هدایت‌الله بهبودی، سورۀ مهر، ص۴۳]