“در نهضت مشروطه، زمانی که متجددان بر سر کار آمدند، کوشیدند هویت خود را بر جامعه غالب کنند، در نتیجه علما کنار نشستند و کتاب‌هایشان را سوزاندند و از شرکت در این نهضت ابراز پشیمانی کردند. بدین ترتیب بود که انگور مشروطه به شراب تبدیل شد.”[هویت ما، دکتر حسین کچویان، کتاب فردا، ص۳۰]