“از: اداره کل سوم 312

به: سازمان اطلاعات و امنیت کشور

تاریخ: 2536/12/28

شماره: 312/9786به نحو مقتضی به اختلافات موجود بین فارس‌ها و ترک‌ها دامن زده و از این جریان به‌طور مطلوب بهره‌برداری و نتایج حاصله اعلام.

ثابتیامنیت داخلی

توسط منابع و عوامل دیگر نسبت به پیاده کردن این دستور اقدام شود. 12/29″
[بدون شرح به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ص411]