[ای کسانی که ایمان آورده‌اید]

خود را دریابیـد!
… عَلَیکُم اَنفُسَکُـم!
[سورۀ مائده، آیۀ 105]