“… مبدأ انقلاب اسلامی، 15 خرداد بود که هیچ نیروی متجددی تأییدش نکرد و من می‌گویم انقلاب مشروطه هم نسبتی با تجدد نداشت و تجدد‌مالی شد!”[هویت ما، دکتر حسین کچویان، کتاب فردا، ص123]