“تاریخ: 41/3/8

شماره: 73


تیمسار سرتیپ علوی‌کیا قائم‌مقام ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور


حسب‌الامر مطاع مبارک ملوکانه مقرر است طبق معمول سالهای قبل مبلغ سی هزار ریال برای برگزاری مراسم روضه‌خوانی ایام عاشورا که توسط آقای شعبان جعفری در تکیۀ دباغخانه انجام می‌گیرد در وجه مشارالیه پرداخت گردد.

در اجرای امر مطاع همایونی خواهشمند است دستور فرمایید در پرداخت وجه مزبور به نامبرده اقدام نمایند.


رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی – سلیمان بهبودی”
[بدون شرح به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ص37]