بی‌درد را چگونه مداوا کند طبیب؟!

درد از خدا بخواه و خواص از دوا ببین

 

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی