“… انگلیس برای تضمین موفقیت کودتا [28 مرداد1332] مجبور بود که موافقت آمریکایی‌ها و همراهی آنها را جلب کند. حداقل یکی از دلایل لزوم همکاری آمریکا، قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس و تعطیلی سفارت‌خانه‌ی آن کشور در تهران بود؛ انگلیسی‌ها دیگر نمی‌توانستند در پوشش سفارت‌خانه اقدام مؤثری انجام دهند. لذا با بزرگ‌نمایی خطر نفوذ کمونیسم در ایران، نظر موافق آمریکایی‌ها را جلب کردند…”

 

[عملیات آژاکس؛ بررسی اسناد CIA دربارۀ کودتای 28 مرداد، ابوالقاسم راه‌چمنی، سجاد راعی، انتشارات ابرار معاصر تهران، ص157]